Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EAKR-rahoitteisessa Digikulttuurikylä -projektissa kehitetään virtuaaliopasta, joka esittelee matkailijoille Vanhan Vääksyn luonto- ja rakennetun kulttuuriympäristön kohteita, paikallisia palveluita ja käyntikohteita.

Hankkeen toimenpiteet, kuten työpajat, kuvaukset ja haastattelut sekä tiedottaminen ja viestintä on kohdistettu hankkeen kohderyhmän henkilöille ja yrityksille, jotka ovat antaneet yhteystietonsa hankkeen toimijoille tai ovat julkista tietoa.

Hankkeessa toteutetaan myös kyselyitä ja arvontoja, joihin voi osallistua kuka tahansa. Luonnollisten henkilöiden osallistuminen hankkeen toimenpiteisiin kirjataan rekisterin ylläpitäjän toimesta arkistoitaviksi hankeaineistoiksi.

Rekisterin tietosisältö

Hankkeen toimenpiteisiin osallistuneita ja yhteistyökumppaneiden osalta on kerätty seuraavat tiedot: nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Hankkeen aikana on valokuvattu, haastateltu (äänitetty) ja videoitu toimenpiteisiin osallistuneita yrittäjiä ja muita toimijoita heidän suostumuksellaan, käytettäväksi hankkeessa kehitettävässä virtuaalioppaassa, sekä sen markkinoinnissa ja viestinnässä.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Hankkeen toimenpiteisiin osallistuvien osalta henkilötietojen keräämisperuste on rekisteröidyn suostumus. Yhteistyökumppaneita koskevien tietojen osalta henkilötietojen keräämisperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyilta itseltään sekä yleisistä tietolähteistä, kuten yleisiltä www-sivustoilta.

Tietojen siirto tai luovuttaminen

Hankkeen toiminnassa siirtyy henkilötietoja seuraaville ulkopuolisille henkilötietojen käsittelijöille:

Hankehenkilöstöllä on pääsy hankkeen aikana rekisterin henkilötietoihin

Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kerättyjä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja käsittelevät vain hankehenkilöstöön kuuluvat henkilöt.

Manuaaliset aineistot säilytetään lukitussa kaapissa Lahden ammattikorkeakoulun työtiloissa. Aineistoa säilytetään rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (358/2014) 30§:n mukaisesti 10 vuotta rahoituspäätöksessä vahvistetusta hankkeen päättymispäivästä.

Digitaaliset aineistot säilytetään Lahden ammattikorkeakoulun ylläpitämällä palvelimella ja pääsy tiedostoihin on vain hankehenkilökunnalla henkilökohtaisella tunnistautumisella korkeakoulun tietoverkkoon.

Säilytysajat

Manuaaliset ja digitaaliset aineistot säilytetään rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (358/2014) 30§:n mukaisesti 10 vuotta rahoituspäätöksessä vahvistetusta hankkeen päättymispäivästä, jonka jälkeen aineisto hävitetään Työ- ja elinkeinoministeriön tietosuojaselosteen (TEM/2160/12.01.03/2015) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Automatisoitu päätöksenteko

Aineistoa käsiteltäessä ei tapahdu automaattista päätöksentekoa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, milloin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietolainsäädäntöä.

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:
a) Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.
b) Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen.
c) Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen.
d) Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen.
e) Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn halutessa käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia, rekisteröityä pyydetään ottamaan yhteyttä tietosuojavastaavaan, jonka yhteystiedot on mainittu alla.

Rekisterin tiedot

Digikulttuurikylä-hankkeen rekisteri.
Projektin kestoaika 1.1.2018-31.8.2019

Rekisterinpitäjä

Lahden ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2630644
Osoite Mukkulankatu 19, 15140 Lahti
Puhelin 03 828 18 (vaihde)
servicedesk@lamk.fi

Yhteyshenkilön tiedot

Tki-asiantuntija Reetta Nousiainen
Lahden ammattikorkeakoulu Oy, Mukkulankatu 19, 15140 Lahti
044 708 5071
reetta.nousiainen@lamk.fi

Projektin vastuullinen johtaja

Tki-asiantuntija Reetta Nousiainen
Lahden ammattikorkeakoulu Oy, Mukkulankatu 19, 15140 Lahti
044 708 5071
reetta.nousiainen@lamk.fi

LAMK:n tietosuojavastaava

Lakimies Anne Himanka
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Skinnarilankatu 34, 53850 Lappeenranta
050 564 4623
tietosuoja@lut.fi